FFVs Kamratförening  - FFVK -

Förslag om en kamratförening togs upp redan den 26 november 1944 av dåvarande elevhemsföreståndaren Aron Hallman. Kamratföreningens första sammanträde hölls den 16 juni 1945. Alla före detta elever vid Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås kan vinna medlemskap i föreningen genom att erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
Kamratföreningen har till uppgift att främja en god sammanhållning och en god anda bland skolans före detta elever.
Ett viktigt led i strävan att hålla samman medlemmarna är de vartannat år återkommande kamratträffarna med tillhörande årsmöten. Till detta kommer den årliga utgivningen av medlemstidningen Propellerbladet.

Föreningens verkställande organ utgörs av en styrelse bestående av ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna representerar KFUM i Västerås. Den senare för att bibehålla kontinuiteten med KFUM, som under skoltiden svarade för förläggningen, utspisningen och fritidssysselsättningen på elevhemmen i Västerås.
Styrelsen sammanträder under en verksamhetsperiod ca 10 ggr allt beroende på de ärenden som kommer upp. Främst är det arbetet med medlemstidningen Propellerbladet samt arrangemanget kring kamratträffen som är avgörande för antalet sammankomster.

Styrelsens sammansättning för verksamhetsperioden
20
22-04-01 tom 2024-03-31 är följande:

Ordföranden:           Leif T Larsson, Årsta Havsbad.  Tfn 0708-71 23 24,  E-post:  LEIF
6336
Vice ordföranden:   Bengt Svensson, Arboga.  Tfn 076-780 33 23,  E-post:  BENGT
6060
Kassör:                   Rolf Olsson, Arboga.  Tfn 070-551 35 48,  E-post:  ROLF
5746
Sekreterare:           Åke Tedesjö, Västerås.  Tfn 076-808 45 54,  E-post:  ÅKE
5858
Ledamot:               Carl-Gustav Carlsson ,Västerås  Tfn 070-399 85 44,  E-post: CARL-GUSTAV
6441
KFUMs repr:         Anette Hedberg Björklund, Västerås  Tfn 021-18 52 20,  E-post: ANETTE

Suppleanter:          Jan Welin, Arboga.  Tfn 070-322 89 31,  E-post:  JAN
5325
5716                      Per Åke Angelöv, Linköping.  Tfn 0739-98 22 82,  E-post:  PER ÅKE