FFVs Kamratförening  - FFVK -

- STADGAR -

§ 1  Föreningens syfte

Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening har till uppgift att främja god sammanhållning och en god anda bland skolans före detta elever.

 

§ 2  Medlemskap

Alla före detta elever vid Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås kan vinna medlemskap. i föreningen genom att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

 

§ 3  Föreningens styrelse

Föreningens verkställande organ utgörs av en styrelse bestående av ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna representerar KFUK-KFUM, Västerås.

Föreningens och styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en period av två år.
KFUK-KFUMs representant väljs av årsmötet för en period av två år.

Övriga fyra ordinarie ledamöter väljs av årsmötet för en period av fyra år. För att säkerställa kontinuiteten i styrelsen bör detta val ske så att endast två av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Fyllnadsval efter ledamot som avgått under sin mandatperiod kan dessutom ske.

 

Suppleanterna väljs av årsmötet för en period av två år.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Den sammanträder på kallelse av dess ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande. Vid förfall av ordinarie ledamot tjänstgör suppleant.

 

§ 4  Årsmöte

Årsmötet är öppet för alla medlemmar i föreningen och är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år med jämnt årtal tidigast den 10 maj och senast den 10 september, på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall meddelas minst 14 dagar i förväg genom "Propellerbladet" eller cirkulärskrivelse.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2 Val av två justerare för årsmötesprotokollet
3 Fråga om årsmötets utlysning
4 Styrelsens redogörelse för föreningens verksamhet under den gångna verksamhetsperioden
5 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under den gångna verksamhetsperioden
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Val av ordförande i föreningen och dess styrelse
8 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen
9 Val av suppleanter i styrelsen

10 Val av två revisorer och suppleanter för dessa
11 Val av minst två ledamöter i valberedning, varav en sammankallande
12 Medlemsavgiftens storlek
13 Förslag från styrelsen
14 Förslag som av medlem inlämnats till styrelsen minst en månad före årsmötet

 

Medlemmarna kan dessutom enligt styrelsens beslut kallas till extra årsmöte för behandling av frågor som styrelsen finner böra hänskjutas till föreningens medlemmar för avgörande. Kallelse till sådant årsmöte skall ske på samma sätt som gäller för ordinarie årsmöte.

 

§ 5  Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas den 31 mars varje år med jämnt årtal. Räkenskaperna, jämte erforderliga handlingar, skall senast en månad före årsmötet tillställas revisorerna, som till årsmötet avlämnar berättelse för den gångna verksamhetsperioden.

 

§ 6  Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske vid ordinarie årsmöte om detta meddelats i kallelsen till årsmötet. För beslut om stadgeändring fordras 3/4 majoritet.

 

§ 7  Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning fordras 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens kvarvarande medel skall vid upplösningen fördelas enligt beslut taget vid årsmötet.
Frågan får endast behandlas av årsmötet om detta i kallelsen särskilt angetts.